MAP

MAP je je skup malih poslovnIh aplikacija koje su ujedinjene u jednu aplikaciju za mala poduzeća, obrte, trgovinske radnje itd.
U osnovi MAP posjeduje: evidenciju artikala, rad sa ulaznim i izlaznim računima, evidenciju podataka o komitentima, poreze i financije.
Pregled artikala se odnosi na šifrarnik artikala, lager listu, kartice artikala, izdatnice materijala te narudžbe.
Ulazni računi predstavljaju unos ulaznih obračuna te njihovo ispisivanje i analizu ulaza po dobavljačima.
U izlazne račune su uključeni predračuni, izlazni računi te izvještaji rekapitulacija.
Evidencija o komitentima obuhvaća osnovne podatke o komitentu, salda kupaca i dobavljača.

U porezima je svrstan automatski KIF (knjiga izlaznih faktura) te automatski KUF (knjiga ulaznih faktura) koji se generiraju na osnovu izlaznih i ulaznih računa. PDV prijavu se također automatski generira u porezima.

U financijama MAP-a se vode uplate i isplate, knjiga prihoda i rashoda i stalna (osnovna) sredstva. Izvještaji u financijama su: knjiga prihoda i rashoda, popisna lista dugotrajne imovine, knjiga prometa i evidencija potraživanja i obaveza.

Map je projektiran u dvije verzije za knjigovodstvene servise i za krajnje korisnike, i ima mogućnost mrežnog rada (Client-Server aplikacija).

Prednosti ovog programa su:

  • Jednostavnost upotrebe (sučelje je uniformno tj. sve funkcije su uvijek na istom mjesti što uveliko korisniku olakšava rad)
  • Veoma brz pristup informacijama (pretraga postoji na svakom obrascu te olakšava pretragu podataka)
  • Mogućnost mrežnog rada (Klijent – Server aplikacija, multiuser aplikacija)
  • Mogućnost eksportovanja podataka u Excel i PDF.
  • Moderne i savremene razvojne tehnologije (Microsoft .NET Framework 2.0, Microsoft SQL Server 2005/2008)
  • Upravljanje poslovnim jedinicama i podacima o firmi.
  • Podržanost: Win9x/Me/2000/XP/Vista/Windows 7

Reference

HT ERONET
Fakultet zdravstevnih studija
Klinička bolnica Mostar