MAP

MAP je je skup malih poslovnIh aplikacija koje su ujedinjene u jednu aplikaciju za mala poduzeća, obrte, trgovinske radnje itd.
U osnovi MAP posjeduje: evidenciju artikala, rad sa ulaznim i izlaznim računima, evidenciju podataka o komitentima, poreze i financije.
Pregled artikala se odnosi na šifrarnik artikala, lager listu, kartice artikala, izdatnice materijala te narudžbe.

Ulazni računi predstavljaju unos ulaznih obračuna te njihovo ispisivanje i analizu ulaza po dobavljačima.
U izlazne račune su uključeni predračuni, izlazni računi te izvještaji rekapitulacija.
Evidencija o komitentima obuhvaća osnovne podatke o komitentu, salda kupaca i dobavljača.
U porezima je svrstan automatski KIF (knjiga izlaznih faktura) te automatski KUF (knjiga ulaznih faktura) koji se generiraju na osnovu izlaznih i ulaznih računa. PDV prijavu se također automatski generira u porezima.
U financijama MAP-a se vode uplate i isplate, knjiga prihoda i rashoda i stalna (osnovna) sredstva. Izvještaji u financijama su: knjiga prihoda i rashoda, popisna lista dugotrajne imovine, knjiga prometa i evidencija potraživanja i obaveza.

Map je projektiran u dvije verzije za knjigovodstvene servise i za krajnje korisnike, i ima mogućnost mrežnog rada (Client-Server aplikacija).

Prednosti ovog programa su:

 • Jednostavnost upotrebe (sučelje je uniformno tj. sve funkcije su uvijek na istom mjesti što uveliko korisniku olakšava rad)
 • Veoma brz pristup informacijama (pretraga postoji na svakom obrascu te olakšava pretragu podataka)
 • Mogućnost mrežnog rada (Klijent – Server aplikacija, multiuser aplikacija)
 • Mogućnost eksportovanja podataka u Excel i PDF.
 • Moderne i savremene razvojne tehnologije (Microsoft .NET Framework 2.0, Microsoft SQL Server 2005/2008)
 • Upravljanje poslovnim jedinicama i podacima o firmi.
 • Podržanost: Win9x/Me/2000/XP/Vista/Windows 7
Cijena: 

OBRTNIK – Paket 1

 • MAP - Softwer
 • Veza sa računovodstvenim/knjigovodstvenim servisom
 •  Brza podrška ( remote, telefon ) – Maximalni odziv 8 radnih sati u  okviru radnog vremena
 • Info Mail- novosti
 • Ažuriranje poslovnog informacionog sistema
 • Godišnji seminar o poslovnom tehničkom savjetovanu
 • Inicijalni pregled Vašeg postojećeg hardwera

Korisnici:

 • Manja obrtna preduzeća
 • 1 PJ
 • Max 1 računar

35 KM + PDV

OBRTNIK – Paket 2

 • MAP - Softwer
 • Veza sa računovodstvenim/knjigovodstvenim servisom
 •  Brza podrška ( remote, telefon ) – Maximalni odziv 8 radnih sati u  okviru radnog vremena
 • Info Mail- novosti
 • Ažuriranje poslovnog informacionog sistema
 • Godišnji seminar o poslovnom tehničkom savjetovanu
 • Inicijalni pregled Vašeg postojećeg hardwera

Korisnici:

 • Veća obrtna preduzeća
 • 1 PJ
 • Max 5 računara

49 KM + PDV

Reference

HT ERONET
Fakultet zdravstevnih studija
Klinička bolnica Mostar